Strona Główna | Stowarzyszenie Paper by Nature | Kontekst i Zagadnienia

Kontekst i Zagadnienia

 
 


Papier i Środowisko
Zdajemy sobie sprawę z tego, że produky z papieru przetworzonego oddziałują na środowisko w trakcie swojego cyklu istnienia: zawartość włókna drzewnego i związane z nim problemy lasów i zarządzania lasami, emisje do wody i powietrza podczas procesu przetwarzania, użycie substancjii chemicznych, gospodarowanie odpadami...

Różnorodność standardów środowiskowych
Aby złagodzić nieco te zagrożenia, podjęto wiele inicjatyw w celu ustalenia norm ekologicznych dla produktów z papieru przetworzonego, co doprowadziło do powstania rozlicznych systemów certyfikacji i oznaczeń. Niektóre z tych inicjatyw są charakterystyczne dla poszczególnych krajów. Inne zostały powołane do życia przez producentów lub organizacje pozarządowe. Jednak żadna z nich nie jest ogólnoeuropejska, ani też żadna z nich nie dotyczy produktów z papieru przetworzonego począwszy od surowca aż do wyrobu końcowego. Ta sytuacja doprowadziła do powszechnej dezorientacji na rynku, i oznacza, że konsumenci, zaopatrzeniowcy oraz sprzedawcy detaliczni, którzy są zaniepokojeni negatywnym wpływem przemysłu papierniczego na środowisko, nie mogą dokonać bezpośredniego porównania produktów, które chcą kupować. A zatem wielorakość inicjatyw nie tylko ogranicza wyżej wymienionym stronom widoczność, ale dodatkowo osłabia ich skuteczność.

Celem znaku ‘Eco-label’ Paper by Nature jest stworzenie pierwszego globalnego, przejrzystego oraz wiarygodnego punktu odniesienia dla europejskich konsumentów produktów z papieru przetworzonego.